Organisation

 

Skånska Marknader är en förening för alla marknadsarrangörer i Skåne. Föreningens ändamål är att verka för en sund utveckling av Skånes marknader och vara ett forum för erfarenhetsutbyte mellan arrangörer, att besluta om gemensamma marknadsföringsåtgärder och söka samordna marknadsdagarna tidsmässigt. Föreningen skall också söka tillvarata medlemmars intressen gentemot myndigheter och enskilda. årsmöte hålles senast januari/februari månad, kallelse översändes till medlemmar. Medlemskap antages på årsmöte efter inkommen ansökan. För ett medlemskap bör marknaden besökas av minst 5000 personer. Avgiften är 900 kr/år.

                                         

 

Årsmötesprotokoll 2018 

Marknadsdagar 2018 
Kontaktuppgifter arrangörer 2018 

Preliminära marknadsdagar 2019 

Årsmötesprotokoll 2017  

Konstituerande möte 

Närvarolista årsmöte 


                              

 

 

Tillbaka