Organisation

 

Skånska Marknader är en förening för alla marknadsarrangörer i Skåne. Föreningens ändamål är att verka för en sund utveckling av Skånes marknader och vara ett forum för erfarenhetsutbyte mellan arrangörer, att besluta om gemensamma marknadsföringsåtgärder och söka samordna marknadsdagarna tidsmässigt. Föreningen skall också söka tillvarata medlemmars intressen gentemot myndigheter och enskilda. årsmöte hålles senast under november månad, kallelse översändes till medlemmar. Medlemskap antages på årsmöte efter inkommen ansökan. För ett medlemskap bör marknaden besökas av minst 5000 personer. Avgiften är 900 kr/år. För nya marknader tillkommer även en inträdesavgift 500 kr.

                                         

Marknadsdagar 2018 
Kontaktuppgifter arrangörer 2017 

Årsmötesprotokoll 2017  

Konstituerande möte 

Närvarolista årsmöte 


                              

 

 

Tillbaka